חפש לפי מילות מפתח

ארגוני הגימלאים | ארגון ארצי עמותת עובדי מחקר | גימלאי יחידת הסמך

ארגון סגל המחקר הארצי במשרד הבטחון, ברפא"ל ומשרד ראש הממשלה
(עמותה רשומה (ע"ר) מספר: 58-019-579-0)

1. ממטרות העמותה.
1.1 להוות ארגון עובדים של עובדי המחקר במשרד הבטחון, ברפא"ל בע"מ ובמשרד ראש הממשלה (להלן-מערכת הבטחון) ולעשות כל הדרוש לשם כך, לחתום על הסכמים קיבוציים ולהיות בעל כל הסמכויות הנתונות בדין ובהסכמים קיבוציים ואחרים לארגוני עובדים.
1.2 לקבוע ולגבות דמי חבר מחברי העמותה, לקבוע ולקבל דמי טיפול מקצועי מעובדי מחקר במערכת הבטחון שאינם חברי עמותה על פי דין או על פי הסכמים קיבוציים.
1.3 מטרות העמותה אינן מכוונות להשגת רווח, או לחלוקת רווחים בין חבריה.

2. חברות בעמותה.
2.1 אלה הכשרים להיות חברים בעמותה:
- - א. מייסדי העמותה שהם חברים בה מיום רישומה בפנקס העמותות.
- - ב. כל עובד במערכת הבטחון המדורג בדירוג עובדי המחקר.
- - ג. כל עובד לשעבר במערכת הבטחון, שהיה מדורג בתקופת עבודתו בדירוג עובדי המחקר והמקבל גימלה בגין עבודתו כאמור, וכן כל עובד לשעבר במערכת הבטחון שהיה מדורג בתקופת עבודתו בדירוג עובדי המחקר ושעבד תקופה של עשר (10) שנים ומעלה אף אם איננו מקבל גימלה בגין עבודתו כאמור.

2.2 הקבלה לעמותה היא ע"י מילוי טופס אישי ואישור ועד סגל המחקר בסניף הרלוונטי. החברות בעמותה פוקעת מסיבות המפורטות בתקנון העמותה ובהתאם לתהליך המתואר בתקנון.
2.3 החברות בעמותה הינה אישית. אינה ניתנת להעברה ו/או הסבה ואינה עוברת בירושה.
2.4 החברות בעמותה כרוכה בתשלום דמי חבר אשר נקבעים, מעת לעת ע"י ועדי האיגודים בארגון.

3. איגודים בארגון.
3.1 איגוד א': מייצג את חברי הסניפים במרכז הארץ ובדרומה אשר אשר שייכים לארגון.
3.2 איגוד ב': מייצג את חברי סניף רפא"ל בע"מ.
3.3 איגוד ג': מייצג את סניפי גימלאי דרוג המחקר של מערכת הבטחון.
3.4 כל אחד מהאיגודים בארגון הארצי הוא אוטונומי ויהיה לו ועד משלו.

4. אסיפת המורשים.
4.1 אסיפת המורשים היא האסיפה הכללית של העמותה כולה. מספרי חברי אסיפת המורשים הוא 
עשרים ושמונה (28).
4.2 ייצוג האיגודים באסיפת המורשים הוא כדלקמן:
א. איגוד א': שנים-עשר (12) נציגים.
ב. איגוד ב': שניים -עשר (12) נציגים.
ג. איגוד ג': ארבעה (4) נציגים.
4.3 תקופת הכהונה של חברי אסיפת המורשים תהיה שלוש (3) שנים.
4.4 החלטות אסיפת המורשים תתקבלנה ברוב קולות רגיל של המצביעים באסיפה פרט להחלטות בדבר שינוי שמה, מטרותיה ותקנונה של העמותה. הקמת סניף חדש, איגוד חדש, פירוק מרצון של העמותה- שלשם קבלתן דרושות שתי הצבעות: אחת ברב רגיל בכל איגוד בנפרד ואחת באסיפת המורשים בה נדרש רוב של שני שליש (2/3) מהמצביעים באסיפה.

5. הועד הארצי.
5.1 "ועד ארגון סגל המחקר" הוא הועד הארצי (ועד העמותה). כתובת המשרדים היא: ת.ד. 2250, חיפה, 31021. טלפון 8794654 - 04.
5.2 מספר חברי הועד הארצי הוא עשרה (10) - ארבעה (4) חברים יהיו מאיגוד א', ארבעה (4) יהיו מאיגוד ב'
ושניים (2) מאיגוד ג'.
5.3 תקופת הכהונה של חברי הועד תהיה שלוש (3) שנים.

 
איך מצטרפים?
להצטרפות לארגון הארצי עליך למלא 2 טפסים:
1. "טופס בקשה להצטרפות לארגון סגל המחקר במערכת הבטחון".
2. "טופס הוראה למדור משכורת ברפא"ל להוריד דמי חבר שנתיים מהגימלה".

הדפס לעצמך את הטפסים.
יש למלא ולחתום על 2 הטפסים ולשלוח אותם בדואר, או בפקס אל:
ועד סגל המחקר ברפא"ל
ת.ד. 2250, חיפה. 31021.
פקס': 8795473 - 04


 
עיצוב יעל קציר