חפש לפי מילות מפתח

ארגוני הגימלאים | ארגון ארצי עמותת עובדי מחקר | גימלאי יחידת הסמך

עמותת עובדי המחקר ברפא"ל
(עמותה רשומה (ע"ר) מספר: 58-036-697-9)

1. ממטרות העמותה.
1.1 לקדם, לטפח, להגן ולשמור על זכויותיהם והישגיהם של עובדי המחקר ברשות לפיתוח אמצעי לחימה, שהיא יחידת סמך במשרד הבטחון (בתקנון זה-רפא"ל) בין בתקופה שבה מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין חברי העמותה לבין רפא"ל ובין לאחר מכן, לרבות על זכויות חברי העמותה כגימלאים של רפא"ל.
1.2 ליזום ולקיים פעולות הסברה, הדרכה, וייעוץ בקרב חברי העמותה, ליזום לארגן ולקיים קורסים, השתלמויות, סדנאות, סימפוזיונים, הרצאות ואירועים פומביים אחרים בכל הענינים הקשורים למטרות העמותה ולתחומי פעילותה.
1.3 ליזום, לארגן, לבצע ולנהל פעילויות למען הקהילה.
1.4 מטרות העמותה אינן מכוונות להשגת רווח, או לחלוקת רווחים בין חבריה.

2. חברות בעמותה.
2.1 מייסדי העמותה, שהם חברים בעמותה מיום רישומה בפנקס העמותות, וכן כל עובד ברפא"ל שבמועד רישומה של העמותה היה מדורג בדרוג עובדי המחקר, או שהיה במועד האמור גימלאי של דרוג המחקר ברפא"ל והינו חבר בארגון סגל המחקר, בין שהוא עובד פעיל , בין שהוא עובד הנמצא בשבתון, בחופשה ללא תשלום ו/או בחופשת מחלה.
2.2 ניתן להצטרף לעמותה ע"י מילוי טופס באופן אישי ומשלוחם לכתובת המצויינת בהם. לאחר אישור ועד העמותה המבקש הופך לחבר בעמותה.
2.3 החברות בעמותה פוקעת מהסיבות המפורטות בתקנון העמותה ובתהליך אשר מתואר בתקנון.
2.4 החברות בעמותה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ואינה עובדת בירושה.
2.5 החברות בעמותה אינה כרוכה בתשלום דמי חבר, מעבר לתשלום השנתי של החברים לארגון הארצי.

3. המועצה וועד העמותה.
3.1 מועצת העמותה מהווה את האסיפה הכללית של העמותה כאמור בחוק העמותות. המועצה מורכבת מעשרים ואחד (21) חברים והבחירות למועצה מתקיימות אחת לארבע (4) שנים, בדרך של הצבעה בכתב.
3.2 מספר חברי ועד העמותה הוא חמישה (5) ובהם יו"ר, גזבר ומזכיר.  חברי הועד ייבחרו בידי המועצה מבין חבריה בהצבעה בכתב.  כתובת משרדי ועד העמותה היא: ברפא"ל - ת.ד. 2250 בחיפה, 31021.
הטלפונים הם: 8794654 - 04 או 8792427 - 04 .

איך מצטרפים?
כדי להצטרף לעמותת עובדי המחקר חייבים קודם כל להשתייך לארגון הארצי. גימלאים שאינם חברים עדיין בארגון הארצי, ימלאו את טפסי ההצטרפות לארגון הארצי ורק לאחר מכן יחזרו לדף זה.
ניתן לשלוח את כל הטפסים ביחד.
להצטרפות לעמותת עובדי המחקר הדפס לעצמך את הטופס הבא:

"טופס בקשה להצטרפות לעמותת עובדי המחקר".
יש למלא ולחתום על הטופס ולשלוח אותו בדואר, או בפקס' אל:
ועד סגל המחקר ברפא"ל
ת.ד 2250, חיפה , 31021
פקס': 8795473 - 04 .

 

עיצוב יעל קציר